De Tweede algemene beschouwingen van 2019

Voordat de VVD haar licht laat schijnen over de het beleid van de komende jaren willen wij allereerst het college en haar ambtenaren bedanken voor de aangeboden begroting. Een begroting waarin keuzes zijn gemaakt die iedereen in onze gemeente gaat merken. Omdat er de jaren hiervoor op te grote voet is geleefd en er meer is uitgegeven dan er binnen is gekomen, zijn bezuinigingen niet te voorkomen. De VVD is van mening dat een gemeente al haar wettelijke taken binnen budget moet kunnen uitvoeren. De algemene uitkering van het Rijk en de OZB zouden dan ook toereikend moeten zijn. Dat wij verstandig omspringen met gemeenschapsgeld is voor de VVD een vanzelfsprekendheid. Immers alle Euro’s die wij uitgeven zijn opgebracht door onze hardwerkende inwoners. Wat de VVD betreft is het daarom ook niet logisch om meteen naar het Rijk te kijken voor meer geld, als het financieel even tegen zit. Natuurlijk dient het Rijk te zorgen voor goede regelgeving, zodat openeinderegelingen geen tijdbom onder de financiën leggen. Dit betekent alleen niet dat automatisch in alle gevallen de oplossing van het Rijk moet komen. Wij hebben bovenal zelf een verantwoordelijkheid. Meer geld zal volgens de VVD enkel leiden tot gemakzucht. Wanneer het dan vervolgens echt een keer economisch tegenzit moeten we op dat moment daar alsnog de, dan extra hoge rekening, voor betalen. Bezuinigen is altijd lastig en soms ook pijnlijk, maar desondanks onvermijdelijk. De VVD wil niet de problemen door schuiven naar de komende jaren, zoals andere gemeenten doen. Daarom doet de VVD de dringende oproep aan alle andere partijen van deze raad of zij net als wij kunnen instemmen met het streven om structureel de financiën van onze gemeente op orde te maken en jaarlijks te komen tot een batige begroting?

Vitale Dorpen in Midden Delfland 2025

De kernen in onze gemeente verdienen het! 2025 is bestuurlijk om de hoek. Voor de VVD houdt het bestaan van onze gemeente in 2025 niet op en daarom wordt het volgens ons tijd om te gaan spreken over vitale dorpen 2040. Onlangs zijn er bijvoorbeeld al ideeën aangedragen door  een inwoner met ideeën voor Den Hoorn. Dit is een treffend voorbeeld van de intrinsieke kracht die er in onze dorpen aanwezig is. Het zou doodzonde zijn om het in de dorpen aanwezige potentieel aan goede ideeën niet te benutten.

 

Bestuur en veiligheid

Het actieprogramma veiligheid laat al een tijdje op zich wachten. Veiligheid is een belangrijk thema voor de VVD. Wij vinden dan ook dat in een sterke rechtsstaat dergelijke zaken ten alle tijden op orde moeten zijn. Onze minister-president zei immers kortgeleden nog: “Wij (de overheid) zijn het gezag”. Dit valt niet te rijmen met het feit dat de Politiewet hier niet wordt nageleefd. De veiligheidsprofessionals hebben nu simpelweg geen bestuurlijk rugdekking.  

Het zeer summier informeren van de Raad (via de termijnagenda) dat de deadline niet is gehaald vindt de VVD niet de juiste weg. De VVD vindt dat het college hier een onjuiste invulling geeft aan de actieve informatieplicht. Dit komt de bestuurskracht van onze gemeente niet ten goede. Daarom vindt de VVD dat hier bestuurlijk verantwoording bij hoort. Wij hopen dat deze er gewoon gaat komen en dat maatregelen vanuit de raad niet nodig zijn.

 

Beheer, Verkeer en Milieu

Het college geeft aan op het gebied van wegenonderhoud te willen besparen door beheertaken uit te stellen of door verder te gaan met levensduurverlenging. De VVD vindt dat vóórdat we dit doen we wel goed moeten kijken of deze besparingen verstandig zijn. We moeten voorkomen dat we hier in een later stadium niet alsnog de rekening voor betalen, maar dan een hogere. Penny wise Pound foolisch. In de algemene beschouwingen van vorig jaar hebben wij hier ook al op gewezen. Een reserve opbouwen lijkt de VVD in dit geval zeer verstandig, immers tegenvallers bij infra projecten zijn er legio in den lande.

 

Verkeer,

Aan de N468 zijn bestuurlijk stappen gezet afgelopen jaar. De plannen worden nu verder uitgewerkt. De VVD gaat ervan uit dat er een weg komt die bijdraagt aan een voortvarende toekomst van Midden-Delfland.  De broodwinning van onze zo geliefde (melk)veehouders moet worden veiliggesteld, zonder dat dit gepaard gaat met een toename van de verkeersdruk in de dorpen Maasland en Schipluiden.

 

De oplossing mbt de ontsluiting van Maasland laat nog op zich wachten.  Het feit dat het hier gaat om een gemeentegrens overschrijdend project maakt dat de ontwikkelingen wat minder vlot gaan dan verwacht. Samenwerking met Maassluis en MRDH is hier van belang.

 

In Delft is men begonnen aan de opwaardering van de Reinier de Graafweg zodat  de Zuidhoornseweg in de tweede helft van 2020 eindelijk gebruikt kan gaan worden waarvoor hij is aangelegd.

De reconstructie van de Rijksstraatweg als doel in 2020 lijkt de VVD wat opportuun. Zeker met in het achterhoofd de op stapel staande reconstructie van dit deel van Den Hoorn de komende jaren. Hierbij doelt de VVD op de reconstructie van de Hoornsekade in 2021 en het vervangen van de Hoornsebrug in 2022. De Hoornsewal wordt in het geheel niet benoemd, maar is volgens de VVD ook een cruciale verbinding die hier in meegenomen zou moet worden.   Het is in onze ogen mogelijk hier meer synergie te realiseren.     

 

Afval inzamelen

Afval is duurder geworden.  Ook onze inwoners zullen hiervoor de rekening krijgen. Dit neemt niet weg dat de VVD ook hier kritisch naar zal blijven kijken. Met name de invulling van het dienstenpakket zal onder de loep genomen moeten worden. Zo worden de groene containers in de zomermaanden enkele malen gereinigd, hier hangt wel een redelijk prijskaartje aan. Ook wordt grofvuil “gratis” opgehaald. Hoe valt dit te rijmen met “de vervuiler betaald”? Dit zijn slechts twee voorbeelden waarop “gestuurd” kan worden. Mochten er partijen zijn die nog andere ideeën op dit gebied hebben dan staan wij daar altijd voor open.

 

Opbrengsten snippergroen

De verkoop van snippergroen is bijna afgerond, helaas zijn de opbrengsten verdwenen in de exploitatie. De VVD vindt dit niet de juiste weg. Wij zien dit als een verkapte vorm van liquide maken van reserves. Wat ons betreft hadden deze opbrengsten terug moeten vloeien in de algemene reserve. 

 

Groenbeleid

De VVD is er voorstander van om het onderhouden van de buitenruimte in onze gemeente via raamcontracten met lokale ondernemers te regelen. Hiermee kan maatwerk worden geleverd en is een directe sturing op kosten mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

Komend jaar kijken wij uit naar de uitwerking van een motie over groen.  Wij hopen dat deze leidt tot  een duidelijk gemeentelijke beleid met betrekking tot beheer van ons groen.

 

Sociaal domein en welzijn

Goede en toegankelijk zorg voor iedereen die dit nodig heeft; dat is het uitgangspunt. Echter met de behoorlijk uit de hand lopende kosten in de zorg, moeten we ons toch af gaan vragen of echt alles nog kan. En er zal ook kritisch moeten worden gekeken naar de effectiviteit van ingezette zorg. Keuzes maken op dit terrein gaat pijn doen. Echter zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Meer geld is niet meteen de goede oplossing. Het is ook niet wat het rijk voor ogen had toen zij de transitie startte. De bedoeling was de zorg dichter bij de gebruiker te brengen, in de verwachting dat de gemeenten beter de vinger aan de financiële pols konden houden. Hiervoor moest de (jeugd)zorg wel anders worden ingericht, niet verder gaan waar het rijk was gebleven.

De VVD vindt het dan ook storend dat in de paragraaf over jeugdhulp gesuggereerd wordt dat het tekort voornamelijk veroorzaakt wordt door het feit dat de centrale overheid er geen extra geld voor over heeft. Dit is wel erg makkelijk. Er is naar ons idee veel meer aan de hand. Een goede analyse ontbreekt echter nog steeds, waardoor het mogelijk blijft dit soort suggesties te doen. Een goed afgewogen mening over de onderliggende oorzaken is, totdat de analyse uitgevoerd is, ook eigenlijk niet mogelijk. Het wordt daarom tijd dat deze analyse op zeer korte termijn op tafel komt. Zodat de raad kaders kan stellen. Dit geeft duidelijkheid. Aan het maatschappelijk team en haar cliënten. Wat kan wel, maar ook wat kan niet.

Een sociaal en houdbaar zorgsysteem kan alleen gedijen in een financieel houdbaar klimaat. Om alle rekeningen te kunnen voldoen moet er nu in andere taakvelden flink gesnoeid worden. Het spreekt voor de VVD voor zich dat als er weer wat meer ruimte komt in de begroting, deze ruimte wordt gebruikt om de gaten die nu in andere taakvelden worden geslagen direct te repareren.

Stichting Welzijn Midden-Delfland verbindt veel mensen met elkaar. Organisaties als deze, met al zijn vrijwilligers, moeten wij koesteren in onze gemeente. De bezuiniging die voor 2021 al zondermeer is ingeboekt vindt de VVD een verkeerd signaal voor de vele vrijwilligers die SWMD weet te activeren. Het college wil gelukkig met SWMD over de voorgenomen bezuiniging in gesprek, dat is een goed voornemen. Elkaar scherp houden op kerntaken en wederzijdse verwachtingen. Na deze gesprekken kunnen wij kijken welke bezuinigingsopdracht reëel en haalbaar is.

Buurtcoach of Lokaal onderwijsbeleid? De VVD kiest voor lokaal onderwijsbeleid. Als gemeente kunnen we niet alles doen, er moeten keuzes gemaakt worden. Alle schooldirecteuren in Midden-Delfland kunnen het lokale onderwijsbeleid waarderen. Van de organisatie die de buurtcoaches levert kan daarentegen in het jaarverslag niet eens gevonden worden wat zij concreet in Midden-Delfland hebben gedaan.

 

Economische en sociale zaken

OZB

We hebben met elkaar afgesproken het OZB-tarief tot 2019 te bevriezen op een vast percentage. Desalniettemin betalen veel huishoudens in onze gemeente ieder jaar weer meer belasting. Dit als gevolg van de jaarlijks terugkerende waardestijging van hun huis (gemiddeld 8%).  Het zijn daarmee vooral deze inwoners die betalen voor de structurele jaarlijkse tekorten.

Als we dit systeem niet veranderen blijft dit tot in den treure zo door gaan. We moeten ons afvragen of dit “eerlijk” is. De middengroep draait iedere keer op voor de financiële tegenvallers van de gemeente. De VVD gaat daarom graag de discussie aan of hier niet een evenwichtiger systeem voor te bedenken valt.

 

Bedrijfsvoering

De VVD staat voor een kleine overheid. Echter een overheid die zo klein is dat zij haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren is niet wat ons voor ogen staat. Dit punt is in Midden-Delfland echter wel bijna bereikt. Of met de herstructurering van de afgelopen jaren is bereikt dat de hiervoor gemaakte kosten zijn terugverdiend is ons niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het in de huidige arbeidsmarkt het een serieuze uitdaging is om geschikte mensen te vinden. Door de schaal van onze gemeente zijn senior werknemers niet altijd te betalen. Wel kan onze gemeente zich inzetten als kweekvijver van talent.

Net als de VVD is het college van mening dat het verstandig is inhuur zo veel mogelijk te beperken. Eigen personeel heeft een hogere betrokkenheid, kennis blijft binnen de organisatie en is daarmee uiteindelijk goedkoper.

 

Participatie

Het college geeft aan de participatieprocessen te willen verbeteren. Al langere tijd ontvangt de VVD echter signalen dat de verwachtingen van de inwoners m.b.t. participatie niet strookt met de verwachtingen van de gemeente en omgekeerd. Wij vragen ons af of participatie in sommige gevallen ook niet een beetje doorgeschoten is. Er zijn gevallen denkbaar waar een informatiebrief ook volstaat. Ook de kosten van al deze trajecten zijn niet transparant in de begrotingsprogramma’s verwerkt. Zonder transparantie in de begroting kan de raad niet sturen. Hierdoor kunnen partijen wel roepen dat ze veel/meer participatie willen, maar wat daarvan de effecten zijn blijft onduidelijk. De VVD is van mening dat het mogelijk moet zijn ook hier efficiënter met belastinggeld om  te gaan.

 

Ruimtelijk ordening en volkshuisvesting

Zoals reeds gezegd zijn bezuinigingen onvermijdelijk. De VVD is blij dat belangrijke pijlers, zoals de ambities m.b.t. tot woningbouw en de ontwikkeling van de centrumplannen overeind zijn gebleven.

Woningbouw is voor de VVD een belangrijk thema. Wij vinden het vooral belangrijk dat we als raad zoeken naar wegen om onze eigen jongeren, de startende gezinnen en ouderen zo goed mogelijk aan een huis te helpen binnen onze gemeente.

De VVD is zich ervan bewust dat wij in regionaal verband afspraken hebben gemaakt m.b.t. sociale woningbouw. Met name de sociale huurcomponent uit deze afspraken staat ter beschikking van de hele regio en niet direct voor onze eigen inwoners.

In Midden-Delfland is met name de middengroep met startende jongeren en jonge gezinnen op zoek naar een woning. Het steeds maar bijbouwen van sociale huurwoningen helpt volgens de VVD deze groep niet. Goedkopere koop- en midden-huurwoningen bouwen wel.

De VVD vindt dan ook dat wij als raad ons woningbouwbeleid eens goed tegen het licht moeten houden. Het is tijd voor een evaluatie waarbij gekeken moet worden of alle gemaakte afspraken nog wel bijdragen aan een voor onze gemeente passend woningbouwprogramma. De VVD wil deze discussie graag met u aangaan. Wat de VVD betreft is het vaststellen van een integrale toekomstvisie Midden-Delfland 2040 relevanter dan het vernieuwen van de woonagenda in 2020. Alle partijen hebben in hun programma’s staan te willen bouwen voor de grote groep die tot de middengroep behoort. Laten we nu eindelijk met z’n allen eens echt beleid hierop gaan voeren.

 

Energietransitie

Ook de VVD Midden-Delfland ziet het belang van duurzame energie voor onze samenleving Wij vinden het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de samenleving. 

Grote uitdaging daarbij is de energietransitie. De noodzaak om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van energie is evident.

Wat betreft het gebruik van alternatieve energiebronnen vinden wij dat voor onze gemeente alle vormen van energieopwekking in principe mogelijk moeten zijn, mits zij niet van invloed zijn op het open en groene karakter van Midden-Delfland (ja, tenzij). Goede inpasbaarheid is voor de VVD van groot belang. Dus geen grote tot middelgrote windmolens of grote ruimte innemende zonneparken.

Momenteel is de gemeente Midden-Delfland bezig met het opstellen van een zonneveldenbeleid, waarin de kaders zullen worden geschetst voor het plaatsen van zonnepanelen op dak en land. Dit juicht de VVD toe.

Samenwerking met de regio en particuliere ondernemers is op dit dossier voor de VVD van groot belang. Vooral om de grote slagen te kunnen maken.

Belangrijk uitgangspunt daarbij voor de VVD is dat de energietransitie betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen realiseerbaar moet zijn. Daarnaast vinden wij dat iedereen, gemeente en inwoner, vrij moet blijven in de keuzes die zij maken met betrekking tot de energietransitie.

Het uiteindelijke doel van alle aanpassingen moet zijn om te komen tot een duurzame samenleving. Een samenleving met een zo klein mogelijke “footprint”, waarin we prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Stikstofproblematiek

Hoe moeilijk het is om natuur en economische activiteiten op een goede manier te combineren blijkt eens te meer uit de landelijke stikstof problematiek. Dat wij hier in Midden-Delfland er al redelijk goed in geslaagd zijn samen met de boeren te verduurzamen moge duidelijk zijn. Grote problemen mbt de stikstof zijn er dan ook nog niet en daar is de VVD blij mee. Onze boeren zijn belangrijk voor het in stand houden van ons karakteristieke veen-weidelandshap en mochten er in de toekomst toch problemen ontstaan ten aanzien van stikstof, dan verwacht de VVD dat de gemeente een positieve houding zal aannemen ten opzichte van de boeren. Wij vinden het belangrijk bij problemen te kijken of deze in overleg op een nette manier zijn op te lossen.  

 

Fractie VVD Midden-Delfland

Oktober 2019