VVD pleit voor verkoop oude gemeentehuis en huize Barendrecht

In de commissievergadering van 11 september 2018 is uitgebreid gesproken over het centrumplan Maasland. De vraag die het meeste emoties opwierp was: Hoe gaan we verder met de plannen van de ontwikkeling van een dorpshuis in het oude gemeentehuis van Maasland?

Dit dossier loopt al een tijdje loopt en daarin heeft de raad al een aantal richtingbepalende beslissingen genomen. Zo is in de raadsvergadering van afgelopen januari door de toenmalige coalitie het besluit genomen om over te gaan tot de sloop van de kantoorvleugel van het oude gemeentehuis, de bijbehorende twee bodewoningen en de oude politiepost. Met dit besluit kwam er een einde aan het oorspronkelijke initiatief van het oprichten van een “Maeslanthuis”.

De wens van de gemeenteraad was echter nog wel om te komen tot de vorming van een dorpshuis in het resterende deel van oude gemeentehuis en huize Barendrecht. Besloten werd hier een haalbaarheidsonderzoek naar te doen.

Belangrijk was ook dat voor alle verenigingen die - door de sluiting van de Magneet en het verdwijnen van de oude bibliotheek, op zoek waren naar nieuw onderkomen - een goede plek zou worden gevonden. Een plek die, eventueel met wat hulp van de gemeente, zoveel mogelijk zou voldoen aan hun wensen.

De VVD heeft in de raadsvergadering van januari al aangegeven zich af te vragen of met het wegvallen van de kantoorvleugel en daarmee het wegvallen van de muziekverenigingen als toekomstig gebruikers er nog genoeg potentiële bezoekers voor een rendabel dorpshuis over zouden blijven.

Duidelijk was wel dat er een nieuwe situatie was ontstaan: een kleinere locatie met minder potentiële gebruikers. Het oorspronkelijke plan voor een "Maeslanthuis" was van de baan en een eventuele nieuwe situatie verdiende het volgens ons dan ook om op zijn eigen merites beoordeeld te worden. 

We zijn inmiddels zeven maanden verder en in deze periode is er geen nieuw uitgewerkt initiatief voor een dorpshuis op tafel gekomen. Wel is er met alle verenigingen en belanghebbenden gesproken om te kijken of een dorpshuisfunctie in het oude gemeentehuis haalbaar en voor het dorp wenselijk zou zijn.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de meeste verenigingen inmiddels al onderdak hadden gevonden bij 't Trefpunt in Maasland. Mede daardoor kwam in hetzelfde onderzoek naar voren dat de vorming van een dorpshuis in het oude gemeente huis voor Maasland niet de meest wenselijke oplossing zou zijn. Tenslotte werd ook duidelijk dat de exploitatie van zo’n dorpshuis hoogstwaarschijnlijk niet rendabel te krijgen was.

De VVD is van mening dat het een van onze taken is kritisch te kijken naar de gemeentelijke uitgaven, het gaat immers om geld van onze burgers. Gezien de hiervoor geschetste situatie stelt de fractie zich dan op het standpunt dat het op dit moment niet verstandig lijkt een dorpshuis op te richten in het oude gemeentehuis van Maasland.

Zeker als bij voorbaat eigenlijk al vast staat dat er naast de initiële investering van ruim één miljoen er ook nog jaarlijks een exploitatietekort moet worden afgedekt. Dit is geen gezonde situatie en het geld wat we daarvoor moeten uittrekken kan beter voor andere zaken worden aangewend die de vitaliteit van het dorp Maasland op een andere manier ten goede komen.

Het gevolg van deze opstelling is helaas wel dat voor huize Barendrecht en het oude gemeentehuis geen zinvolle invulling voor toekomstig gebruik bestaat en dat zij daarom volgens ons beter verkocht kunnen worden. Gelukkig wordt aan deze verkoop wel een aantal voorwaarden gesteld waarmee het karakteristiek uiterlijk van het centrum van Maasland gewaarborgd wordt.

Andre Gebben

Gemeenteraadslid VVD