N468

De VVD ziet met lede ogen aan dat de problematiek rondom de N468 alsmaar niet wordt opgelost. In de raadsvergadering van 7 november jl is door de VVD daarom een motie ingediend waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de gewichtsbeperking tot 20 ton belemmerend werkt voor de aan de N468 gevestigde ondernemers.

Tevens spreekt de VVD de zorg uit dat door de aanleg van de Maasdeltatunnel te verwachten valt dat de verkeersstroom op de N468 in de toekomst weer toe zal nemen. De leefbaarheid in Maasland en Schipluiden is hier niet mee gediend. 

Om als gemeente meer regie te krijgen over de N468 pleit de VVD er in deze motie daarom voor de N468, nadat deze geschikt is gemaakt voor voertuigen met een maximum van 40 ton, van de provincie over te nemen.

Wel roept de VVD in dezelfde motie het college op om direct na overname de N468 meteen weer af te waarderen tot 20 ton, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Hierdoor worden de lokale ondernemers niet meer belemmerd in hun bedrijfsvoering en wordt voorkomen dat de N468 zal worden gebruikt door vrachtverkeer wat daar geen bestemming heeft (sluipverkeer).

Deze motie werd in door de raad aangenomen, alleen het OGP steunde de motie niet.

André Gebben