Algemene Beschouwingen VVD Midden-Delfland Begroting 2018

Dit zijn de eerste Algemene Beschouwingen onder leiding van fractievoorzitter Jacob van der Eijk en tevens de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De VVD ziet uit naar de komende verkiezingen, waarna een nieuw college stilstaande zaken vlot trekt en koers zet met beleid wat kansen schept en niet belemmert.

Algemene beschouwing VVD Midden Delfland begroting 2018

 

De VVD wil via deze weg de ambtenaren en college bedanken voor de aangeboden begroting voor de komende jaren.  Wij hebben ook dit jaar gemeend enkele technische vragen te moeten stellen om meer duidelijkheid te scheppen. Inzake het grondinstrument is dit niet gelukt, de kaart is onleesbaar.

 

Dit zijn de laatste algemene beschouwingen van de raadsperiode 2014-2018, dit geeft aanleiding om de invulling van het beleid van het zittende college te evalueren.

 

Vitale Dorpen in Midden Delfland 2025

Midden Delfland is gebaat bij goed bestuur en beleid wat kansen schept en niet belemmerd. Onze gemeente staat inmiddels op de kaart zowel landelijk en zelfs Europees. Wij doelen hiermee op het initiatief van deze gemeente in Cittaslow verband voor de aanvraag om te komen tot een EGTS groepering. Wij zijn ook hard op weg om de status van bijzonder Provinciaal landschap te verkrijgen. Fantastisch, de bijzondere opdracht voor deze gemeente begint daarmee aardig voltooid te worden.

Wij moeten echter blijven beseffen wie we in de schaal van onze omgeving zijn en niet de hand overspelen. Elke stap moet doordacht gezet worden. Deze gemeente verdient een zeer bestuurskrachtig apparaat, zoals eerder wel eens door ons gesteld ontbreekt het daar wel eens aan. Zijn de andere partijen in de raad het met deze stelling, als geheel, eens?

(EGTS = Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking.)

 

Midden Delfland bezit inmiddels forse agrarische grondposities. Echter wanneer zich een koper meldt moet deze bij de verantwoordelijke wethouder door de ballotage commissie. De eisen betreft natuurwaardes worden in dergelijke hoge mate opgelegd dat dit voor de aspirant koper niet aantrekkelijk is voor de gewenste bedrijfsvoering. Het college laat  de bedrijfsvoering niet meer over aan de ondernemer maar legt deze op!  Begrijpelijk dat er van een koop wordt afgezien. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat de andere partijen van deze gang van zaken vinden? Gevolgen van dit beleid is een verziekt vestigingsklimaat wat er uiteindelijk toe kan leiden dat er enkel gras wordt geoogst om biovergisters te laten draaien. Deelt het college hierin onze mening?

Onmogelijkheid van herinrichting van percelen drijft ondernemers uit het gebied, onlangs nam een in Midden Delfland gevestigde melkveehouder contact met ons op dat hij wel alles aan de gemeente wil verkopen omdat het op deze manier onwerkbaar wordt voor hem. Zijn bedrijfsvoering wordt ernstig belemmerd en de ervaring is dat de gemeente toch de hoofdprijs betaald. Het verkrijgen van een vergunning hangt af van het feit of er een koe in de wei graast. Hier is geen sprake meer van maatwerk, maar van een te strak zittend keurslijf!

 

Polder architect, deze functie zal worden vervuld door Jandirk Hoekstra. De VVD wenst hem veel succes en wijsheid met zijn benoeming. Het college biedt een proeftijd aan, er moet een “klik zijn”. Wij zijn erg benieuwd bij wie er een klik moet zijn? De VVD vind het erg belangrijk dat de klik moet zijn met hen die brood verdienen in het landschap.

 

Ruiterpaden

De VVD dankt het college voor het overzichtskaartje, het schept enige duidelijkheid in de aan te leggen paden. Natuurlijk zijn er geen doodlopende paden. Dit zou wat rommelig worden. De stelling van de VVD is dat de diverse ruiterroutes aan elkaar gekoppeld moeten worden.

Wij horen dan graag van u dat dit proactief wordt gedeeld met de hippische ondernemers bijvoorbeeld door via een ruiterroutekaart zoals de wandelroutes? Graag zien wij dat de paden intensief worden gebruikt. Wij hopen dat de overlast van paardenmest op fietspaden en overige wegen hierdoor drastisch zal afnemen. Ook gaan wij er van uit dat de nieuw aan te leggen routes naadloos aansluiten bij bestaande of nieuwe Toeristische Overstap Punten.

 

Rotterdam The Hague Airport,

Dit is een grote drager van het economische vesteginsklimaat in de metropoolregio. Aansluitend is het groene Midden-Delflandgebied dit ook. Echter zonder deze economie zijn er ook geen middelen om het laatste in stand te houden. In eerder jaren is door het college de indruk gewekt dat de gemeente Midden Delfland zelfstandig een zienswijze in ging dienen.  De VVD is blij dat dit op ambtelijk niveau is geregeld anders had Calimero wel eens verpulverd kunnen worden.

 

Bestuur en veiligheid

Wijkagent

Hartelijk dank voor al de inzet van onze burgemeester, u laat volgens beantwoording van onze vraag geen moment voorbij gaan om onder de aandacht te brengen dat er een wijkagent tekort is in onze gemeente. De VVD gaat er dan ook vanuit dat het Rijk aan de wet voldoet en er zo spoedig mogelijk weer een wijkagent beschikbaar  is in elke kern.

 

Beheer, Verkeer ,Milieu

Rioolbeheer

Onze gemeente heeft een deal gesloten met de gemeente Delft. Door herindeling zijn op papier leidingen van verschillende gemeentes met elkaar verweven. Om het onderhoud beheersbaar te houden heeft men gekozen voor een praktische oplossing. Echter heeft men verzuimd de gemeenteraad hierover in te lichten, dat terwijl juist de raad over deze lokale heffing gaat. Een doodzonde! De VVD zou dergelijke afspraken graag in de begroting terug zien komen.

 

Verkeersdruk op de provinciale wegen in onze gemeente.

Er wordt volop gemeten en gemonitord. Plannen van aanpak liggen op de plank. Echter problemen oplossen? Barrières waar onze inwoners en ondernemer tegenaan lopen weghalen! Dit is aan het zittende college van CDA en OGP niet besteed. Men blijft in gesprek maar concrete oplossingen voor bijvoorbeeld de problematiek rond de N468 komen er niet. Het lijkt erop dat men dit liever “over de verkiezingen tilt”. Kan het college dit bevestigen?

Vele Maaslanders vragen zich af wanneer zij weer zonder oponthoud van verkeer van en naar Maassluis hun eigen dorp in kunnen? Dit probleem moet regionaal worden aangepakt, gelukkig gaat het college in maart 2018 voor het eerst praten met de regio/MRDH over deze bottleneck. De VVD pleit dat het college de verwachte toename van verkeer door aanleg van de Blankenburgverbinding meeneemt in deze overleggen.

 

Het college wil volgend jaar behoorlijk wat snippergroen verkopen iets waar de VVD zich al jaren hard voor maakt. Een opbrengst van 220K lijkt ons wel erg opportuun, gebruikt het college dit om de begroting sluitend te maken?

 

Sociaal domein en welzijn

Er worden meer middelen beschikbaar gesteld voor preventie. Hoewel lastig meetbaar zit hier de meeste “winst” in de ogen van de VVD. Immers het voorkomen van problemen is beter dan de gevolgen verhelpen.

Wat gaan we doen?  Wat gaan we er mee bereiken? Wat gaat het kosten? De kosten zijn helder, echter hoe en welk doel is hier slecht hard te maken in meetbare getallen. De VVD blijft hier vinger aan de pols houden.

 

Logeerhuis Strandgoed Ter Heijde  is hier een goed voorbeeld van. De VVD is er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat hiermee  mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken.

 

Economische en sociale zaken

Economische zaken is geen topprioriteit van dit college. De VVD ziet met lede ogen aan dat een uniek bedrijf het centrum van Maasland heeft verlaten. Welke instrumenten dit college heeft ingezet om deze banen voor Midden Delfland te behouden blijft de vraag? Dit is een flinke aderlating voor de levendigheid in het dorp. Al in 2014 had het college plannen met het oude gemeentehuis en toen al vroeg de VVD naar de plannen. Begin dit jaar kwam het college eindelijk met een voorstel. Echter een complete Raad stuurde dit terug. Later kwam er mede vanuit de VVD een initiatiefvoorstel, tegelijkertijd kwam er een voorstel van het college. Kunnen wij nog dit jaar de uitslag van de haalbaarheidsstudie verwachten? Wij gaan er van uit dat dit meer (financiële) duidelijkheid schept, om tot een beter besluit met groot draagvlak in de raad en bevolking te kunnen komen.

 

 

 

Werk en uitkering

Midden Delfland kent een royaal minimabeleid. Inwoners waarvan het inkomen op of onder 110% van de bijstandsnorm bevind kunnen uit allerlei potjes een toelage krijgen. Eerder dit jaar kreeg ieder huishouden hier een folder voor in de bus. Hoe kunnen we op deze manier mensen nog prikkelen om aan het werk te gaan? Immers als er door werk een inkomen wordt behaald van 112% van de bijstandsnorm verliest men alle toelages.  Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat financieel merkbaar zijn.

Ook hebben zich afgelopen jaar veel statushouder in onze gemeente gevestigd. Het college vindt het erg belangrijk dat deze mensen de taal leren. Dat vindt de VVD ook en onze taal en cultuur leer je voor een groot deel op het werk. Cursussen bieden handvatten om de taalproblemen die je op je werk tegenkomt weg te nemen. Voor de VVD is de grootste winst dat je de mensen hier een doel mee geeft in het leven. Door werk lever je een bijdrage aan jezelf, maatschappij en economie. De gemeente moet erin faciliteren werk te vinden immers iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken met als argument “eerst de taal leren”

 

Ieder zichzelf respecterend bedrijf voldoet aan de eis om een aantal beschutte werkplekken te creëren. Ook de overheid moet daaraan voldoen. Hoeveel beschutte werkplekken telt het ambtelijk apparaat van deze gemeente?

 

Ruimtelijke Ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

De raad draagt CPO projecten een warm hart toe echter het college gaat daar ambivalent mee om. Wanneer er sprake is van een project van collectieve opdrachtgevers die de grond reeds in bezit hebben worden de processen vertraagd door extra barrières op te werpen. Hierbij valt te denken aan een integrale visie, wat het nog vreemder maakt is dat in een straal van 100m wel enkele villa’s zijn/worden gebouwd. Hiervoor kan wel gewoon een vergunning worden verleend zonder te toetsen aan een visie. Graag horen wij van andere partijen hoe zij over een dergelijke gang van zaken denken?

 

Verbinding tussen ontwikkelingen.

College kijk over de plangrens! Er is landelijk de vraag om de woningbouw te versnellen. Er dreigt een tekort, dit geldt zeker voor de randstad waar onze gemeente een onderdeel van is. Wanneer de verantwoordelijke wethouder plannen naast elkaar legt kan juist hij in zijn positie de verbinding leggen. De VVD vindt dat  het college hier steken laat vallen.

 

Hodenpijl

Nog een dossier waar we geen stappen om tot een doorbraak te komen zien van dit college. In de beantwoording van onze vragen wordt het zelfs zo bont gemaakt dat de kern van het probleem niet bij de veroorzaker wordt gelegd. De vraag die hier gesteld moet worden is: zijn de horeca activiteiten milieutechnisch inpasbaar?

 

Tot slot

De VVD ziet met lede ogen aan dat in de periode die reeds achter ons ligt de winkel is blijven draaien maar hier is dan alles wel mee gezegd. Slepende dossiers zijn maar zeer mondjesmaat opgelost. Het fietspad in de Groeneveldse polder is een tastbaar voorbeeld. Het college weet hier een compleet  nieuwe invulling te geven aan het begrip Slowlanes. De centrumvoorzieningen in Den Hoorn zijn door een vorig college op de rails gezet maar door dit college op een dood spoor met een stootblok aan het eind gerangeerd. Midden Delfland straalt op deze manier absoluut geen daadkracht uit.

 

De VVD ziet uit naar de komende verkiezingen waarna een nieuw college stilstaande zaken vlot trekt en koers zet met beleid wat kansen schept en niet belemmerd.

 

Namens de fractie VVD,

Jacob van der Eijk