Ambtswoning Schipluiden

De ambtswoning in Schipluiden wordt al geruime tijd niet meer bewoond, omdat de bewoner elders in de gemeente onderdak gevonden heeft. De VVD hecht grote waarde aan het afstoten van niet noodzakelijk onroerend goed in bezit van de gemeente. Derhalve kan de VVD instemmen met de verkoop van de voormalige ambtswoning maar..

De VVD Midden-Delfland (groenrechts) hecht echter ook grote waarde aan het binnenstedelijk groen. Zeker wanneer dit groen ook nog een cultuurhistorische waarde heeft. In dit geval spreken we dan over de historische bosschage aan de rand van onderhavig perceel. Samen met het stukje aan de andere (noordelijke) zijde van de perceelgrens is deze bosschage een reliek van het kasteel Keenenburg. Een van de weinige nog zichtbare (geriefhout met onder meer zeer oude Essenstoelen) overblijfselen van dit kasteel. Dit totale groengebiedje is enige tijd geleden geheel terecht aangewezen als beschermd groen met historische waarde. De VVD betreurt het, dat deze twee stukken groen niet eerder verenigd zijn.

De VVD vindt daarom dat de gemeente Midden-Delfland alles in het werk moet stellen om deze twee bosschages weer te herenigen. Teneinde deze bosschages als natuurtuin open te stellen voor het publiek conform de eerder opgevatte plannen van de eigenaar van het noordelijk deel.

De VVD stelt voor, dat het college een overleg entameert tussen de eigenaar van het noordelijk deel en de toekomstige eigenaar van de ambtswoning om te komen tot de samenvoeging.