Algemene Beschouwingen - 2e termijn

Voorzitter,

Midden-Delfland vormt een groene oase binnen de Metropool. Dat zegt niet dat er geen werk te doen is. Zoals we in eerste termijn reeds aangaven staan we de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen. Om er maar een aantal te noemen: de transitie op het gebied van duurzaamheid en energie, de klimaatadaptatie, de opgaven in het sociaal domein en de invoering van de omgevingswet.

In de eerste termijn hebben we bij de andere partijen kunnen lezen dat ook zij zich hier bewust van zijn en dat komt volgens ons een constructieve samenwerking ten goede. Gelukkig vindt de raad dit niet alleen, ook het college is zicht bewust van de opgaven die er liggen. Uit het collegewerkprogramma straalt daarom ook de ambitie om veel van deze uitdagingen ter hand te nemen. En dat juichen wij natuurlijk toe. DOEN u heeft het vast gehoord in campagnetijd.

Bestuurskracht
Met een college wat niet alleen intern de samenwerking opzoekt, maar ook de samenwerking zoekt met maatschappelijke organisaties, ondernemers en de omringende gemeentes is er een bestuur dat Midden-Delfland verder kan brengen.

Voorzitter, Een krachtig toekomstgericht bestuur teert niet in op eigen vermogen. Het weet voor structurele uitgaven ook structurele baten te vinden. Een terecht punt van enkele oppositie partijen. Echter voorzitter als dit pertinent voorkomen moet worden zou het wenselijk zijn dat deze partijen mij kunnen vertellen op welke taakgebieden de middelen hiervoor gevonden zouden kunnen worden?
 
Recreatie in Midden-Delfland
Voorzitter, Midden-Delfland staat niet op zich zelf. Het maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Binnen de MRDH bezitten wij een bijzondere en belangrijke functie. Wij worden gezien als het “de groene long, het Central Park” van de regio.

Een belangrijke opdracht van het Bijzonder Provinciaal Landschap is versterken van de verbinding tussen stad en land.  Een uitstekende  drager hiervoor is de vrijetijd economie. De toezegging van het college een “vernieuwde” recreatienota op te stellen schept verwachtingen. De VVD ziet volop kansen, de lokale en regionale belangen kunnen hierin bij elkaar worden gebracht, kortom Stad en Land verbinden. 

Economische zaken
De wereld waarin wij leven staat onder druk  De VVD wil, (zoals ook andere partijen) graag een wereld achterlaten waarin ook toekomstige generaties een goed leven kunnen hebben. Het is dan zaak dat wij nog verstandiger met onze leefomgeving omgaan. Door bijvoorbeeld het principe van de donut economie, waarbij de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens wordt gerespecteerd.

Midden-Delfland is één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Toch zijn er ook op dit terrein nog uitdagingen te over. Te denken valt aan Klimaatneutraal en circulair in 2030, Aardgasvrij in 2040 en klimaatbestendig in 2050. Het college geeft in haar reactie aan dat haar werkwijze zo veel als mogelijk aansluit bij de Global development Goals van de VN; en dat wordt door de VVD gewaardeerd. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’.

Voorzitter U moet hierbij denken aan: gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater en bestrijding van armoede maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Dit past ook bij Cittaslow.
Voorzitter, Het ultieme doel dient te zijn dat we goed zorgen voor al onze inwoners en daarvoor de planeet niet uitputten tot een punt waarbij zij niet meer kan herstellen.

Op dit moment zijn vele zaken op deze dossiers nog onzeker. Smart antwoord geven op wat we nu precies gaan doen, hoe we dat gaan bereiken en wat het allemaal gaat kosten kan de VVD niet exact, maar inzicht hierin acht de VVD wel van evident belang. De controlerende taak van de Raad, Voorzitter. Daarom pleit de VVD voor het starten met een paragraaf duurzaamheid in de begroting. Het is niet de bedoeling dat deze paragraaf verwordt tot een papieren tijger. Daar heeft niemand wat aan. We moeten dit daarom kleinschalig oppakken en het afpassen bij wat er binnen Midden-Delfland mogelijk is. Daar waar mogelijk is moeten we proberen mee te liften op wat in grotere gemeenten of landelijk op dit gebied wordt gerealiseerd.

Beheer, verkeer, milieu
N468
Nadat de Motie N468 is aangenomen is er gelukkig beweging gekomen op dit dossier Dat was nodig ook voorzitter, inwoners en ondernemers bleven te lang in het ongewisse over de bereikbaarheid. De situatie voor openstelling van de A4 staat bij ons nog vers in het geheugen. Voorzitter, Overname door gemeente geeft de mogelijkheid sluipverkeer te regulieren. Dit houdt de kernen Maasland en Schipluiden leefbaar.

Wat we verder zien is dat de staat van onderhoud van de wegen in onze gemeente langzaam achteruit gaat. Door bezuinigingen en aangepast beleid verkeerd bijna 20% van de wegen in een staat die onder het gewenste onderhoudsniveau is.  Onderhoud is nodig, Op de lange termijn lijkt het de VVD het meest verstandig het onderhoud op te vijzelen.  Voorzitter, dit is onderaan de streep de voordeligste oplossing voor de belastingbetaler. Ook hierbij geldt de VVD wil geen claim leggen op toekomstige generaties. Ook hier heeft het college al aangegeven hier dat komend jaar een voorstel te verwachten is.

Ruimtelijke ordening
Voorzitter. De vraag naar woningen is groot, ook in Midden-Delfland. Gelukkig heeft het college ambitieuze plannen. Huizen erbij in alle kernen. Wel maken wij ons wat zorgen over parkeergelegenheden bij de diverse ontwikkelingen.

De VVD is van mening dat de parkeerbalans geen nadelige gevolgen voor de huidige bewoners en ondernemers mag hebben. Van HOV is in Midden-Delfland geen sprake en het lijkt ons ook niet verstandig alvast een voorschot te nemen op ontwikkelingen zoals deelauto’s,  bij ons is geen plek binnen de gemeente bekend waar een Greenwheels staat. 

Op sommige plekken zien we dat er vanuit het verleden bedrijven zijn gevestigd waar het dorp omheen is gegroeid. Het lijkt ook de VVD een goed idee om in samenspraak met deze ondernemers te kijken naar alternatieve locaties voor het verplaatsen van bedrijf. Het CDA noemt hiervoor als mogelijk locatie de Harnaschpolder. De VVD vindt dit zeker het onderzoeken waard. Naast deze locatie lijkt het ons verstandig goed te bekijken welke alternatieve plaatsen er nog meer voorhanden zijn.

Tot slot
Komt de VVD dit jaar niet met een waslijst aan moties, het college is net aan haar opdracht begonnen. Wij hebben dan ook er vertrouwen in dat zij haar opdracht voortvarend uitvoert.