Algemene Beschouwingen - 1e termijn

Dit zijn de eerste Algemene Beschouwingen van de raadsperiode 2018-2022. Voor dat wij ons licht laten schijnen over de het beleid van de komende jaren wil de VVD allereerst het college en haar ambtenaren bedanken voor de aangeboden begroting voor de komende jaren.

Vitale Dorpen in Midden Delfland 2025

Duurzaamheid

Midden-Delfland is al enkele jaren aanvoerder van de lijst meest duurzame gemeenten van Nederland. Dit is een hele prestatie die de VVD volledig ondersteunt. Het is dan ook goed te zien dat het college een substantieel aantal punten heeft opgenomen, in haar werkprogramma, om te blijven werken aan deze ambitie.                                                                                                                                              

Duurzame ontwikkeling ziet het college als een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien (Brundtland rapport). 

Naar de mening van de VVD betekent dit dat duurzaamheid meer is dan alleen energie besparen, gasloos bouwen en CO2 reduceren.

Het vraagt om een veel meer geïntegreerde manier van denken. Het lijkt de VVD dan ook verstandig om hiervoor aan te sluiten bij de 17 Global Goals for sustainable development (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het geheel aan SDG’s biedt in de ogen van de VVD de juiste leiband voor een integrale afweging van het geheel van economische, sociale en ecologische dimensies. Door hier ook instrumenten van planning en control aan te koppelen in een paragraaf voor duurzaamheid wordt het meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen we inwoners en ondernemers laten zien wat we doen en willen gaan doen. Tevens wordt de raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om haar controlerende taak op dit terrein beter uit te voeren.  

Bestuur en veiligheid

Er komen beschutte werkplekken binnen de eigen organisatie. Het is voor de VVD het de normaalste zaak van de wereld dat ook de overheid hier aan haar wettelijke taak voldoet. Echter net nu we zover zijn, is de landelijke overheid van plan deze verplichting weer af te schaffen. Dat laat echter onverlet dat de VVD het verstandig vindt hier gewoon aan vast te houden. 

Gebiedsregisseur. 

De VVD ziet in de gebiedsregisseur een manier om invulling te geven aan de preventie met betrekking tot verwarde personen, buurtruzies en problemen als gevolg van gebruik van verdovende middelen. Het wordt hopelijk een goed middel om sociale cohesie te verhogen.  

De VVD ziet veel in het plan tot het verbeteren van het maatwerk in de zorg. Het uitgangspunt van 1 gezin- 1 regisseur-1 plan leidt er hopelijk toe dat onze inwoners niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar zelf de regie kunnen nemen. Deze aanpak sluit ook mooi aan bij de gedachte van Cittaslow: Het handelen van inwoners vanuit hun eigen kracht. 

De VVD vindt dat de gemeente met of zonder nieuw kassasysteem contant geld moet blijven accepteren als wettig betaalmiddel.  

Beheer, Verkeer, Milieu

Rioolbeheer

Onze gemeente werkt samen met de gemeente Delft. Door herindeling zijn in het verleden op papier leidingen van verschillende gemeentes met elkaar doorweven. Om het onderhoud beheersbaar te houden heeft men gekozen voor een praktische oplossing met gesloten beurzen. De VVD is blij dat er aan onze oproep gehoor is gegeven en dat wij dit nu ook in de begroting terug kunnen lezen. Zo hoort het immers ook.  

Verkeer

De druk op het wegennet van Midden-Delfland zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. De aanleg van de Blankenburgtunnel zal dit waarschijnlijk alleen maar nog verder doen toenemen. De VVD juicht het toe dat hier nu reeds over wordt nagedacht. Wij zijn dan ook benieuwd hoe onder andere de oplossing van de problematiek rond de N468 uit zal pakken.  

De Zuidhoornseweg is inmiddels opgeleverd. De VVD hoopt dat ook de gemeente Delft haar verantwoordelijkheid zal nemen en de aansluiting zo spoedig mogelijk zal realiseren. Pas op het moment dat deze aansluiting gerealiseerd is zal de veiligheid voor fietsers en voetgangers pas echt vooruitgaan. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er altijd minder veilige punten blijven bestaan en deze zullen dan ook om onze aandacht blijven vragen.  

De Ommedijk is sinds kort gelukkig weer een doorgaande fietsverbinding. De fietsverbinding over het Harnasch sluit hierop aan, maar is echter nog niet naadloos. Wij willen er dan ook op aandringen dat de recreatieve verbindingen in de Harnaschpolder tegelijkertijd met het gereedkomen van de infrastructuur voor de bedrijven wordt opgeleverd. Dit moet volgens ons te realiseren zijn, immers de financiële middelen zijn hiervoor al gereserveerd.

Het huidige wegenbeleid werkt naar mening van de VVD niet effectief genoeg. Het beoogde niveau wordt niet gehaald. Wij constateren dat het gemiddeld niveau een dalende trend heeft ingezet.  Moet er fors geld bij om de norm te weer halen of heeft het college misschien een andere oplossing? 

Ambities voor verkeersafwikkeling Maasland. 

Graag ziet de VVD dat de komende periode het probleem van de verkeersafwikkeling bij de ingang van Maasland wordt aangepakt. Wij zien dit in eerste instantie als een regionaal probleem dat ook met de regio moet worden opgelost.

Wij hebben er begrip voor dat er even een pas op de plaats wordt gemaakt, we zouden het beste geld kunnen steken in één keer een goede oplossing i.p.v. twee keer belastinggeld uitgeven.

Echter willen wij niet dat onze inwoners de dupe worden van te lange procedures. De VVD is dan ook blij dat er een ultimatum wordt gesteld in het collegewerkprogramma. Zo wordt hopelijk voorkomen dat er veel over wordt gesproken, zonder dat er uiteindelijk wat wordt gedaan. 

Afval inzamelen 

Verhoging van het tarief op de afvalstoffenheffing lijkt bijna onvermijdbaar. De VVD vraagt zich af: is dat eigenlijk wel echt noodzakelijk? Er kunnen misschien ook andere keuzes gemaakt worden, denk hierbij aan de inzameling van grondstoffen waar baten tegen overstaan. Ook kan het aanbieden van grofvuil op een andere manier worden ingericht, dit wordt nu door alle bewoners in gezamenlijkheid betaald. iervoor heft in hetDe VVD is voorstander van het principe dat de vervuiler betaald.  

Ontsluiting over water

Veel recreanten bezoeken Midden-Delfland via het water. Een doorvaarthoogte van 180 cm is nog niet overal in onze gemeente gerealiseerd. Hierdoor kan slechts 1 brug de reden zijn dat ons mooie gebeid niet per boot kan worden bezocht. In de ogen van de VVD moet elke brug die wordt vervangen of gerenoveerd vanaf nu op een vaarhoogte van 180 cm worden gebracht. Dit is de meest voordelige oplossing om uiteindelijk tot een juiste doorvaarhoogte van al onze bruggen te komen. Dit met als uiteindelijke doel de bereikbaarheid van onze gemeente over het water te vergroten.  

Opbrengsten van snippergroen

Het college wil volgend jaar behoorlijk wat snippergroen verkopen iets waar de VVD zich al jaren hard voor heeft gemaakt. Ook voor 2019 staat er weer een flinke post in de boeken.  De VVD wil het college er graag op attenderen dat de hoeveelheid snippergroen eindig is. Wij vinden dat deze opbrengsten eigenlijk ten goede zouden moeten komen van de algemene reserve. Hier komt het geld tenslotte ook vandaan en het betreft daarnaast een opbrengst van een niet structurele aard. Er moet naar onze mening een balans zijn tussen structurele uitgaven en structurele inkomsten. Sterker nog niet allen de VVD vindt dit ook onze financiële toezichthouder de provincie!  

Sociaal domein en welzijn

Jeugdzorg

In de ons omringende gemeenten waar wij in een samenwerkingsverband zorg mee inkopen worden forse tegenvallers verwacht in de jeugdzorg. Het verbaasd de VVD enigszins dat voor Midden-Delfland deze "winstwaarschuwing" nog niet gegeven is.

Natuurlijk wil ook de VVD de juiste zorg voor onze jongeren. Echter zonder sluitende boekhouding komt deze zorg onder druk te staan. Op termijn kan deze financiële druk ertoe leiden dat juist deze jongeren hier de dupe van worden.

Het is voor de VVD onacceptabel dat rekeningen uit de zorg niet binnen een overzichtelijk termijn betaald worden. Willen we een kwalitatief goede zorg in stand kunnen houden dan kan dit niet langer en moet hier wat aan gedaan worden.

Naast het feit dat dit druk zet op het hele systeem zijn de late oplevering van jaarrekeningen uit het sociaal domein ook een probleem voor de accountant. De accountant wordt hierdoor stevig gehinderd in zijn werkzaamheden.

De problemen in het sociale domein waren er mede debet aan dat de accountant niet op tijd zijn goedkeuring kon geven aan de jaarrekening. Met als gevolg dat de jaarrekening niet op tijd richting de provincie en het rijk kon worden gestuurd. Dit kan zeer grote gevolgen hebben voor het functioneren van onze gemeente en mag dus niet nogmaals gebeuren!  

Economische en sociale zaken

De VVD constateert dat er fors meer economische actiepunten terug zijn te vinden dan in voorgaande jaren. Economische zaken wordt weer topprioriteit van het college. Dat juicht de VVD uiteraard sterk toe.  

Zoals in het kader van het duurzaamheidvraagstuk al reeds door ons is gesteld vraagt echte duurzaamheid wat ons betreft om een ander waardecreatiemodel. Ook Cittaslow is op een dergelijke gedachte gestoeld. Een goede wijze om op basis van deze gedachten naar de economie en samenleving te kijken is het zogenaamde donutmodel van de Britse econome Kate Raworth. Zo kan tussen het sociale fundament en het ecologisch plafond een veilige en sociaal rechtvaardige ruimte worden gecreëerd waarin wij en toekomstige generaties duurzaam kunnen gedijen.

De VVD zou graag zien dat bij de actualisatie van het economisch beleidskader in 2019 het college deze theorie zou implementeren in het beleid van onze gemeente. Deze economische theorie benadrukt dat er een verschuiving van economisch denken nodig is, deze valt echter samen met de Cittaslow waarden van onze gemeente. De VVD pleit ervoor deze 2 benaderingswijzen in elkaar te laten vloeien zodat wij met z’n allen college, raad, ambtenaren, ondernemers en inwoners een gemeente creëren die duurzaam, toekomstbestendig en sociaal betrokken is.  

OZB

De VVD kijkt uit naar de evaluatie en vooral de conclusies van de huidige ozb systematiek. De stijging van 4,5% vinden wij wel erg hoog. De huizen kunnen wel duurder zijn geworden, maar zijn de inkomens van onze inwoners ook in dezelfde mate gestegen?  

Bijstand

Het college heeft voor 2018 de doelstelling dat er maximaal 120 mensen in de bijstand zitten. De doelstelling voor 2019 wordt niet benoemd. De VVD ziet het getal graag dalen. Iets wat in de huidige economische omstandigheden ook reëel moet zijn.

Werkgevers zitten te springen om mensen. Ook wanneer het Nederlands leren minder goed verloopt kunnen mensen gewoon aan het werk. Er zijn in onze gemeente een groot aantal arbeidsplaatsen die reeds worden ingevuld door mensen die elders uit Europa komen en waar geen taaleis aan wordt gesteld.

Een arbeidzame dagbesteding draagt ook bij aan het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Mede via deze weg kunnen de zorgtaken waar Midden-Delfland verantwoordelijk voor is beheersbaar blijven. 

Ruimtelijke Ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

Woningbouwopgave

In de regio is een flinke opgave om voldoende woningen te realiseren. Ook Midden-Delfland draagt hierin haar steentje bij. De vraag naar woningen komt niet alleen vanuit de regio maar ook uit de dorpen zelf. Op een fijnschalige manier wil het college dan ook in de drie kernen, in verhouding tot de grootte van onze gemeente, een flink aantal woningen realiseren. De VVD is blij dat het niet alleen bij verkiezingsbeloften blijft, maar dat hier ook daadwerkelijk concrete invulling aan wordt gegeven.  

Recreatieschap

Uit de beantwoording van de technische vragen merken wij op dat er meer partijen zorgen hebben over de concrete opvolging van het recreatieschap. Over hoe deze regeling er in de toekomst (financieel) uit gaat zien zal de nabije toekomst meer te zeggen zijn. De risico’s lijken alleen moeilijk af te wenden door de opzet van de nieuwe constructie. Wij hopen dat hier kritisch naar gekeken zal blijven worden. 

Tot slot

Het nieuwe college is voortvarend uit de startblokken geschoten. Wij gaan ervan uit dat zij dit ambitieniveau weet vast te houden en op deze manier Midden-Delfland versterkt en behoud voor de toekomst. Dit is in de huidige tijd extra belangrijk, immers onze minister-president heeft aangegeven dat we aan de vooravond staan van de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

 Fractie VVD Midden-Delfland

Oktober 2019